Apache2 + PHP5 + MySQL5

Какво правих днес… окривах топлата вода за себе си:).

Инсталиране на Apache2 на Ubuntu-server:

$ sudo su
$ mkdir -p /root/source/apache2/
$ cd /root/source/apache2/
$ apt-get source apache2
$ cd apache2-2.2.8
$ ./configure –prefix=/server/apache2/ && make && make install

Koнфигурационен файл:
/server/apache2/conf/httpd.conf

Инсталиране на MySQL-server 5:

$ sudo su
$ apt-get build-dep mysql-server
(тук инсталира нужните му работи, за да работи безпроблемно)
$ mkdir -p /root/source/mysql
$ cd /root/source/mysql
$ wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.77.tar.gz/from/http://mysql.mirror.kangaroot.net/
(голям зор видях докато го открия на официалния им сайт, много е на забутано място, а с “apt-get source mysql-server” сваля по-стара версия, която дава грешки при компилирането)
$ tar -zxf
mysql-5.0.77.tar.gz
$ cd mysql-5.0.77
$
./configure –prefix=/server/mysql-5.0.77/ –sysconfdir=/server/mysql-5.0.77/conf/
$ make && make install
$ adduser mysql
$ addgroup mysql
$ chown -R /server/mysql-5.0.77/
$ /server/mysql-5.0.77/bin/mysqld_safe –basedir=/server/mysql-5.0.77/ –datadir=/server/mysql-5.0.77/var/ –user=mysql

По базови настройки е:
/tmp/mysql.sock – MySQL socket file
/server/mysql-5.0.77/var/ – Databases dir
max_connections = 100

Според направената компилация може да се сложи файл /server/mysql-5.0.77/conf/my.cnf с индивидуални настройки на всичко по сървъра.

Инсталиране на PHP5 на Ubuntu-server:

$ sudo su
$ mkdir -p /root/source/php/
$ cd /root/source/php
$ apt-get source php5
$ tar -zxf php5_5.2.4.orig.tar.gz
$ cd php-5.2.4
$ ./configure –prefix=/server/php-5.2.4 –with-mysql=/server/mysql-5.0.77/ –with-mysqli=/server/mysql-5.0.77/bin/mysql_config –with-pdo-mysql=/server/mysql-5.0.77/ –with-apxs2=/server/apache2/bin/apxs
$ make && make install

Така PHP5 се инсталира с поддръжка на mysql и добавя libphp5.so в /server/apache2/modules/

Стартиране на Apache2 с поддръжка на PHP5 и MySQL5:

Добавяме в конфигурационния файл /server/apache2/conf/httpd.conf следните настройки за PHP:

$ sudo su
$ nano /server/apache2/conf/httpd.conf

LoadModule php5_module        modules/libphp5.so
<Files *.php>
SetOutputFilter PHP
SetInputFilter PHP
LimitRequestBody 9524288
</Files>
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
DirectoryIndex index.php

$ /server/apache2/bin/apachectl -t

Тук трябва да ни даде “Syntax OK”, за да сме сигурни, че нямаме грешки по настройките в конфигурационния файл и след това стартираме сървъра

$ /server/apache2/bin/apachectl start

И така си имаме работещ Apache2 с поддръжка на PHP5 и MySQL5. По този начин се отървах от LAMPP, който странно защо в последно време обожаваше да сваля машината като я претоварва. При онлайн 30тина човека стартира безброй процеси на apache-то, натоварването стига до 100-150 и накрая машината “увисва”. Сега чакам да видя как ще са нещата занапред.


This entry was posted in IT, Говорилня, Дневник and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *